Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KABAK.COM.PL

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.        Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kabak.com.pl prowadzony jest przez KATARZYNĘ STAŃCZAK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KABAK KATARZYNA STAŃCZAK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5272657082, REGON 363842901, adres poczty elektronicznej: kontakt@kabak.com.pl.
1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających – zarówno ze Sklepu Internetowego, jak i z platformy Hurtowej. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają na celu ograniczać dostępu do jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują im na mocy prawa. Przepisy prawa są bezwzględnie wiążące, w związku z czym wszystkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień pomiędzy Regulaminem, a przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy.
1.3.     Administrator danych osobowych w celu realizacji postanowień zawartych w Regulaminie, zwany będzie również Usługodawcą. Dane osobowe, z których korzysta Administrator, są przedstawione – wraz z celami i zakresem użytkowania w Polityce Prywatności. Podanie niezbędnych do realizacji procesu obsługi Klienta jest dobrowolne. Każda osoba ma pełne prawo wglądu, aktualizacji, poprawiania i usuwania podanych przez siebie Danych osobowych. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności
1.4.        Definicje:
1.4.1.     DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy.
1.4.2.     FORMULARZ REJESTRACJI – formularz, który jest dostępny w  Sklepie Internetowym i który pozwala na utworzenie Konta przez klienta.
1.4.3.     FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, dodanie produktów do tzw. koszyka oraz przedstawienie i jasne określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym wybór spośród dostępnych sposobów dostawy i płatności.
1.4.4.     KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.     KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.     KONTO – Utworzona indywidualnie pod klienta Usługa Elektroniczna, chroniona loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Jest to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym przede wszystkim informacje o złożonych Zamówieniach.
1.4.7.     PRODUKT – udostępniona w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
1.4.8.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.9.     SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy należący do Sprzedawcy znajdujący się pod adresem strony: www.kabak.com.pl
1.4.10.  Sprzedawca/Usługodawca – Katarzyna Stańczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KABAK Katarzyna Stańczak (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5272657082, REGON 363842901, adres poczty elektronicznej: kontakt@kabak.com.pl.
1.4.11.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.14.  ZAMÓWIENIE – Oświadczenie woli ze strony Klienta, które jest składane poprzez Formularz Zamówienia i które zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
2.            USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.        W Sklepie Internetowym Usługodawca udostępnia dwie Usługi Elektroniczne:
a) Konto
b) Formularz Zamówień

2.1.1.    Aby móc korzystać z Konta Kupujący musi dopełnić wcześniej dwóch rzeczy:
a) Wypełnić Formularz Rejestracji
b) Utworzyć formularz poprzez kliknięcie pola „Utwórz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie zaznaczonych * danych. Następnie należy kliknąć przycisk „Utwórz”. W formularzu niezbędne dane, to: Imie i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Kupującego.
2.1.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia ma miejsce od momentu dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do koszyka elektronicznego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Poprawne Złożenie zamówienia ma miejsce po spełnieniu dwóch kroków:
-po wypełnieniu Formularza Zamówienia
-po kliknięciu pola „Złóż zamówienie”
Po kliknięciu przycisku Złóż zamówienie nie ma już możliwości samodzielnego wprowadzania i modyfikacji danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:
a) Imie i nazwisko/nazwa firmy
b) adres
c) adres poczty elektronicznej
d) numer telefonu kontaktowego
e) zamawiane produkty oraz ich ilość
f) miejsce i sposób dostawy
g) sposób płatności
W przypadku Usługobiorców innych, niż Konsumenci, niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz jej numeru NIP.
2.2.        Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Klienta jest nieodpłatne.
2.2.1.     Usługa Konto w Sklepie Internetowym świadczona jest na czas nieoznaczony.
2.2.2.     Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia. Każde kolejne zamówienie klienta, to kolejny, oddzielny proces.
2.3.        Istnieją minimalne, niezbędne do nawiązania współpracy poprzez system teleinformatyczny wymagania sprzętowe. Poniżej lista niezbędnych do nawiązania współpracy wymagań po stronie Klienta.
2.3.1.     Komputer, laptop, telefon, tablet, bądź inny sprzęt z dostępem do internetu.
2.3.2.     Dostęp do aktywnego adresu poczty elektronicznej.
2.3.3.     Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub inna wyszukiwarka poprawnie obsługująca sklep internetowy.
2.3.4.     Zalecana rozdzielczość ekranu, to 1024x768, jednak sklep powinien działać poprawnie również w innych ustawieniach.
2.3.5.     Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi formatu Javascript oraz obsługa i zapis  plików Cookies.
2.4.        Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich, w tym Sprzedawcy.
2.5.        Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6.        Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem.
3.            WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.      Wszelkie ogłoszenia, reklamy, bannery, cenniki i inne informacje, które dotyczą Produktów i są podane na podstronach Sklepu Internetowego – w szczególności opisy produktów, ich parametry techniczne i użytkowe oraz ceny produktów, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2.        Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy produktów, które to zostaną wyszczególnione na kolejnych etapach składania Zamówienia.
3.3.        Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4.        Zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez Formularz Zamówień
3.4.1.     W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący musi uprzednio złożyć zamówienie poprzez Formularz Zamówień.
3.4.2.    Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie zamówienia, co z kolei związuje Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie sprawie, że zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na podany przy Zamówieniu adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zamówienia zawiera wyszczególnione wszystkie istotne elementy Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje uznana za zawartą.
3.5.       Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Klientowi. Następuje to poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu stanowiącego jasną i klarowną metodę weryfikacji zgodności otrzymanego Zamówienia z zawartą umową.
4.            SPOSOBY  PŁATNOŚCI
4.1.        Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1.     Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
KABAK KATARZYNA STAŃCZAK

ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa

Bank: MBANK nr. konta:
05 1140 2004 0000 3102 7608 7056

4.1.3.     Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej przelewy24.pl.
4.2.        Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami kredytowymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
4.3.        Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.3.1.     Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.            KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1.        Sprzedawca udostępnia różne formy dostawy Produktu:
5.1.1.     Przesyłka pocztowa.
5.1.2.     Przesyłka kurierska.
5.1.3.    Odbiór osobisty.
5.2.        Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na określonych zasadach poza granicami Kraju.
5.3.        Wszelkie koszty dostawy są wskazane podczas składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa/Przesyłki”
5.4.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie poszczególnych Produktów znajdują się inne informacje lub przy finalizacji składania Zamówienia podano krótszy termin. Do poprawnego wyliczenia terminu dostawy podajemy następujące wyliczenie:
5.4.1.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.            WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
6.1.        Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
6.2.        Procedura wypowiedzenie umowy o świadczenie  Usługi Elektronicznej:
6.2.1.     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
6.2.2.     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kabak.com.pl lub listownie na adres: KABAK KATARZYNA STAŃCZAK ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.3.     W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu (przede wszystkim chodzi o podawanie nieprawdziwych danych osobowych, itp.) Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4.     W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7.            POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1.        Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
7.1.1.    Podstawą odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, który jest osobą fizyczną i nabywa Produkt w celu, który nie jest związany z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wszelakich niezgodności Produktu z Umowa Sprzedaży są określone (przede wszystkim) w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 11765 ze zm.).  Tam również znajduje się zakres wyżej opisanej odpowiedzialności.
7.1.2.     Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kabak.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Prosimy dodatkowo o nawiązanie kontaktu telefonicznego jeśli tylko jest to możliwe – zdecydowanie ułatwi nam to kontakt i przyśpieszy procedurę odpowiedzi na wszelkie zgłoszenia (tel: 511 398 659).
7.1.3.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
7.1.4.     W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
7.2.        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
7.2.1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kabak.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa.
7.2.2.     Prosimy o  podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wszelkie błędy i uchybienia nie są efektem naszej złej woli – bardzo zależy nam na sprawnym rozwiązaniu sprawy i znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej ze stron.
7.2.3.     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak  nie później, niż w terminie 14 dni.
7.2.4.     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres bądź adres poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
8.            PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.        Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (Liczy się więc data nadania, a nie data dostarczenia oświadczenia do Sprzedającego). Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej na adres: kontakt@kabak.com.pl / KABAK KATARZYNA STAŃCZAK ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa.
8.2.        W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
8.3.        Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
8.4.        Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia dostarczenia/odebrania przez Kupującego Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
8.5.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w kilku wypadkach:
-świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 8.1 oraz 8.4
-świadczenie usług o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w wypadku Sklepu Internetowego może chodzić np. o personalizowanie autorskich wzorów, opakowań, itp.).

9.            POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1.        Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
9.2.        W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.3.        Klient, który nie jest jednocześnie konsumentem, zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży, czyli w szczególnosci do zapłaty ceny Produktu i jego odbioru nie później, niż w terminie 7 dni od terminu zawarcia Umowy Sprzedaży – chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
9.4.        Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
9.5.        Z momentem przekazania przez Sprzedawcę Produktu do przewoźnika, Produkty przechodzą na rzecz Klienta, niebędącego jednocześnie konsumentem. Zarówno korzyści, jak i odpowiedzialność wynikająca z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego. Sprzedawca w przypadku uszkodzenia mienia w transporcie nie ponosi odpowiedzialności za powstałą utratę wartości. Sprzedawca nie odpowiada również za termin dostarczenia przesyłki, a jedynie za terminowe przekazanie jej Odbiorcy. W wypadku jakichkolwiek szkód powstałych w transporcie, Kupujący niebędący jednocześnie konsumentem ma pełne prawo nie przyjąć uszkodzonej przesyłki od dostarczającego przesyłki dostawcy.
9.6.        W razie sytuacji, gdy Sprzedający wysyła Produkty do Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem przy pomocy firmy zajmującej się dostarczaniem przesyłek (firmy kurierskie, poczta polska i inne), w przypadku jakichkolwiek ubytków bądź zniszczeń powstałych w transporcie, Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu ustalenie odpowiedzialności dostawcy za poniesione straty.
9.7.        Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Wszelkie roszczenia przekraczające wartość będących obiektem Umowy Sprzedaży są ograniczone. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by Kupujący miał możliwość zapoznania się z Produktami przed dokonaniem zakupu.
10.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2.      Zmiana Regulaminu:
10.2.1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania edycji i zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich, jak: zmiany przepisów prawa, które pociągają za sobą konieczność dostosowania Regulaminu do obecnie panujących norm, zmiany sposobów płatności i dostaw dostępnych w sklepie internetowym lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
10.2.2.  Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3.  Zmiany Regulaminu nie mogą  w żaden sposób naruszać praw nabytych podczas jego akceptacji przez Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży (zamówienia będą realizowane zgodnie z Regulaminem z dniem jego zaakceptowania przez Kupującego).
10.2.4.  Jeśli zmiany w Regulaminie wprowadzają jakiekolwiek nowe opłaty, bądź modyfikują dotychczasowe, Kupujący ma pełne prawo do odstąpienia od umowy.
10.3.     W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

10.4.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem, których nie da się rozwiązać na drodze polubownej,  zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Up
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium